ارسال فقط در روز های یک شنبه و سه شنبه انجام میشود